Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - DYŻURY SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU - GOV.PL - [LINK]

 

INFORMATOR PORADNICTWA PRAWNEGO - [LINK]


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA
W POWIECIE KUTNOWSKIM W 2024 ROKU

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232). Powiat Kutnowski na mocy ww. ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji.

Termin wizyty dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji można umawiać pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

537 449 098 w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać się drogą e-mail:
npp@powiatkutno.eu

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji zlokalizowane są w:

 1. Starostwie Powiatowym w Kutnie,
  ul. Królowej Jadwigi 7
  , 99-300 Kutno, pokój nr 50,
  czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:30 – 12:30 oraz środa w godz. 11:30 - 15:30
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13,
  99-300 Kutno, pokój nr 5,
  czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30 oraz wtorek w godz. 11:30 - 15:30
 3. Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin
  czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00 –13:00 ,
 4. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
  ul. Poznańska 15, 
  99-340 Krośniewice,  czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zgodnie z  Zarządzeniem Nr 51/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Starosta Kutnowski z dniem 15 listopada zawiesił do odwołania bezpośrednie udzielanie porad we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

 

OSTATNIE ZMIANY:

 1. We wszystkich czterech punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja a także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 2. W związku z istniejącym obecnie zagrożeniem epidemicznym, uproszczone zostały procedury postępowania i nieodpłatna pomoc prawna do odwołania udzielana jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail),
 3. Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego)  nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, jednakże nieodpłatna pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 4. Przypomnienie:
  Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ). Przed uzyskaniem pomocy należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Dla kogo przeznaczona jest nieodpłatna pomoc prawna ?

Z porad nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji może skorżystać każda osoba, która złoży oświadczenie o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Jakie czynności obejmuje nieodpłatna pomoc prawna ?

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. nieodpłatną mediację, lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
  pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej
  sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
  zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja ?

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji, z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru zaplanowanego na ten dzień.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego
rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
  rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 4. przeprowadzenie mediacji;

 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej lub prowadzi nieodpłatną mediację ?

 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 2. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 3. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze powiatu.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji moją możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

 2. w dowolnym terminie: telefonicznie pod nr 537 449 098,

 3. lub listownie wysyłając na adres:
  Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Bieżące informacje na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się na stronach:

 1. Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 2. Komunikat w związku z opracowaniem Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku - jako pomocy de minimis: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html

 3. Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie:
  https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/menu/69

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNA MEDIACJA
W POWIECIE KUTNOWSKIM W 2021 ROKU

ZAPISY TELEFONICZNE pod nr tel. 537-449-098

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ na 2022 rok

Lp.Adres punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej
Dni i godziny, w których
udzielana jest
nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatna mediacja
Informacje o podmiotach
udzielających nieodpłatnej
pomocy prawnej
i nieodpłatnej mediacji
1.

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7,
99-300 Kutno
pokój nr 50

zapisy: tel. 537 449 098

e-mail:
npp@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

środa

w godz. 11:30-15:30

 

Radcy prawni
wskazani przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych
2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13,
99-300 Kutno
pokój nr 5

zapisy: tel. 537 449 098

e-mail:
npp@powiatkutno.eu

poniedziałek,
środa, czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

wtorek

w godz. 11:30 – 15:30

 

 

Adwokaci wskazani przez
Okręgową Radę Adwokacką
3.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

ul. Poznańska 5,
99-340 Krośniewice

zapisy: tel. 537 449 098

e-mail:
npp@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek
środa, czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Fundacja European Concept Consulting Foundation z siedzibą w Łodzi,
ul. Rojna 103, 91-134 Łódź
KRS: 0000463393

4.

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a,
99-320 Żychlin

zapisy: tel. 537-449-098

e-mail: npp@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek
środa, czwartek, piątek

w godz. 9:00 – 13:00

Fundacja European Concept Consulting Foundation Łódź  ul. Rojna 103
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6819
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Nieodpłatna pomoc prawna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 08:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2024 09:18:52
Rejestr zmian