Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

  •  W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

 Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

  •  Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach

  • Gdzie pozyskać wniosek?

Ze strony internetowej – www.krosniewice.pl (zakładka wnioski do pobrania), z Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz w pokoju nr 1,

  • Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

 Wniosek kierujemy w formie pisemnej bezpośrednio do: Sekretariatu Urzędu Miejskiego w  Krośniewicach lub do Osoby wyznaczonej przez Burmistrza do Obsługi GKRPA (pok. 1), lub na adres Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

  •  Jakie są przesłanki do złożenia wniosku?

Zgodnie z „Art.  24.   Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego , demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, co oznacza, że sam fakt uzależnienia od alkoholu, czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy nie może stanowić podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego.

  • Kto może złożyć wniosek?

 Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Jednak najlepiej, kiedy jest to osoba bliska, która zna problem i jego skalę oraz sytuację rodzinną. Wnioski są również przyjmowane od znajomych, dalszych krewnych, czy osób niespokrewnionych. Złożyć wniosek może także:  Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagog szkolny, kurator sądowy, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura, Izba Wytrzeźwień i inne.

  •  Jaki jest tryb postępowania?

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu

- Po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza się osobę zgłoszoną na posiedzenie komisji, na którym członkowie komisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują placówki w których można podjąć terapię w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. W celu uzupełnienia wniosku, na posiedzenie podkomisji motywującej może zostać zaproszony również wnioskodawca.
Tok postępowania w przypadku następujących wydarzeń:

  1. osoba zaproszona na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Osoby te podczas spotkań informowane są o skierowaniu wniosku do Sądu w przypadku zaprzestania uczestnictwa w terapii odwykowej,
  2. osoba zaproszona na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi na posiedzenie  i oświadcza, że nie ma problemu z nadużywaniem alkoholu i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie w kierunku uzależnienia do poradni leczenia uzależnień. Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, Komisja zamyka sprawę. Jeżeli wynika z dokumentacji, że osoba jest uzależniona to wtedy kierowany jest wniosek do Sądu. W przypadku, gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolne, wdrażane jest postępowanie jak w pkt a. Natomiast w przypadku, opinii potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia leczenia, kierowany jest wniosek do Sądu. 

Postępowanie sądowe

Zanim wniosek zostanie złożony do Sądu, wszelka dokumentacja zostaje skierowana do biegłych celem sporządzenia opinii sądowo – psychiatrycznej w kierunku uzależnienia od alkoholu. Badanie to wykonywane jest na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W sytuacji kiedy wezwana osoba stawi się na wezwanie biegłego, badanie jest przeprowadzane, a sporządzona opinia sporządzona i dostarczona do Gminnej Komisji, która w konsekwencji zostaje dołączona do pozostałej dokumentacji kierowanej do Sądu.

W przypadku, kiedy osoba nie stawi się na wyznaczony termin badania do biegłego, Gminna Komisja otrzymuje informację o absencji wezwanego i wraz z informacją kieruje dokumenty do Sądu. Kolejno Sąd kieruje dokumenty do biegłego, który ponownie ustala termin badania w kierunku uzależnienia od alkoholu przez biegłego.
Sąd na podstawie zebranych dowodów wydać następujące postanowienie:
a. oddalić wniosek, gdy stwierdzi, że osoba nie jest uzależniona od alkoholu,
b. wydać postanowienie o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Sąd może również wyznaczyć kuratora na czas trwania leczenia.
Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane, bez względu na to czy osoba spożywa alkohol, czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, osoba może zostać ponownie zgłoszona do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na każdym etapie postępowania, osoba zgłoszona może podjąć dobrowolne leczenie odwykowe.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1501
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jędrzejczak
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 27.04.2022
Data udostępnienia informacji: 27.04.2022 15:54:44
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2022 16:00:03
Rejestr zmian