Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach w okręgu wyborczym nr 11, zarządzone na dzień 28 listopada 2021 r.


LINK
DO STRONY PKW
POSTANOWIENIE NR 81/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w KrośniewicachLINK
ZARZĄDZENIE NR 223/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w KrośniewicachLINK
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 września 2021 r. dotyczący m.in.: przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, terminu złożenia sprawozdań finansowych, sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnychLINK
OBWIESZCZENIE Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2021 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach w okręgu wyborczym nr 11, zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r
LINK
OBWIESZCZENIE Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2021 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach w wyborach do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r.
LINK
Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowych komisji wyborczychLINK 
DO STRONY
PKW
Zgłaszanie kandydatów na radnychLINK
DO STRONY
PKW
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 października 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.
LINK

Zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowych komisji wyborczych

LINK DO STRONY
PKW

Zgłaszanie kandydatów na radnych

LINK DO STRONY
PKW
POSTANOWIENIE NR 88/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach
LINK
POSTANOWIENIE NR 91/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r.LINK
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 20.10.2021 r. dot. podania do publicznej wiadomości składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach oraz czasu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach
LINK
Zawiadomienie Mijeskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 27.10.2021 r. dot. losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczychLINK
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 listopada 2021 r. dot. dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczej nr 7
LINK

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 29 października 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r

LINK
POSTANOWIENIE NR 96/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie KrośniewiceLINK

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 5 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzień 28 listopada 2021 r.

LINK

Postanowienie Nr 100/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewiach zarządzonych na 28 listopada 2021 r.

LINK
POSTANOWIENIE NR 102/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie KrośniewiceLINK
POSTANOWIENIE NR 103/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach
LINK
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w sprawie godzin pracy komisjiLINK
Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 7 na listy kandydatów na RadnegoLINK
Prorokół z wyborówLINK
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 29 listopada 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2021 r.
LINK

 


 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2021 R.

 

Data wykonania czynnościTreść czynności
do 4 października 2021 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach,
numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 14 października 2021 r- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach
do 19 października 2021 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach
do 24 października 2021 r.*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach list kandydatów na radnego
do 29 października 2021 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Jankowicach
do 7 listopada 2021 r.*- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Jankowicach,
- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach spisu wyborców,
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krośniewicach numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
do 13 listopada 2021 r.*- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
do 19 listopada 2021 r- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 23 listopada 2021 r- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych zamiaru głosowania korespondencyjnego
26 listopada 2021 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborcze
27 listopada 2021 r.- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
28 listopada 2021 r.
w godz. 7:00-21:00
- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

 


 

Nr obowodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
7sołectwo Suchodoły, sołectwo Franki, sołectwo Wychny (obejmujące miejscowości Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice), sołectwo Jankowice (obejmujące miejscowości Jankowice, Cudniki, Głogowa)Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, Jankowice 32, 99-340 Krośniewice

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 23 listopada 2021 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego
o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Krośniewic najpóźniej do dnia 19 listopada 2021 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 28 listopada 2021 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

 


 

Numer okręgu wyborczegoGranice okręgu wyborczegoLiczba radnych wybieranych w okręgu
7sołectwo Suchodoły, sołectwo Franki, sołectwo Wychny (obejmujące miejscowości Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice), sołectwo Jankowice (obejmujące miejscowości Jankowice, Cudniki, Głogowa)1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach mieści się: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice (budynek Urzędu Miejskiego w Krośniewicach)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2492
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach w okręgu wyborczym nr 11, zarządzone na dzień 28 listopada 2021 r.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Erdman
Osoba, która udostępnia informację: Renata Brygier
Data wytworzenia informacji: 20.09.2021
Data udostępnienia informacji: 20.09.2021 09:07:36
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2021 14:50:39
Rejestr zmian